Datum: Juni 2017

CO2 prestatieladder Nieuwsbericht Tebezo juni 2017

CO2 Prestatieladder Nieuwsbericht Tebezo Juni 2017

Inleiding
Tebezo is voor het eerst in maart 2014 gecertificeerd voor CO2-bewust Certificaat Niveau 4 en daarmee nu ruim 3 jaren bezig met de CO2 Prestatieladder en uitvoering van CO2 uitstoot besparende maatregelen. Sinds maart 2017 is Tebezo voor een nieuwe periode van drie jaar gecertificeerd. Met dit nieuwsbericht stellen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, de algehele voortgang in de afgelopen maanden en de resultaten die behaald zijn.

Stand van zaken CO2 reductie
Tebezo publiceert 2 keer per jaar CO2 documenten via haar website met de actuele cijfers ten aanzien van de CO2 emissie. De totale CO2 emissie in de jaren 2014 en 2015 was respectievelijk 967 ton CO2 en 831 ton CO2. In 2016 is er totaal 1114 ton CO2 uitgestoten. Dat is ten opzichte van 2014 een toename van circa 147 ton CO2.  Voor de scopes 1, 2 en 3 hebben wij als doelstelling voor 2016 een reductie van circa 5% ten opzichte van 2014. In plaats van een reductie heeft er echter een toename plaats gevonden.

De CO2 uitstoot van Tebezo werd in 2016 voor circa 56% veroorzaakt op de projecten. Het aantal aangenomen projecten en de grootte van de projecten speelt dus een grote rol in de hoeveelheid CO2 uitstoot. Daarom wordt de intensiteit van de CO2 uitstoot ook uitgedrukt in de hoeveelheid tonnen uitstoot per miljoen omzet. In 2016 bedroeg de uitstoot 84 ton CO2 per miljoen omzet.

Het keteninitiatief CO2 reductie bij gebruik van trilblokken door Tebezo heeft de eerste stappen doorlopen. Bij een aantal projecten in 2015 en 2016 heeft Tebezo al gebruik gemaakt van specifieke trilblokberekeningen om tijdens uitvoering van het project een zo optimaal mogelijk trilblok te gebruiken om minder uitstoot van CO2­ te realiseren. Tebezo heeft gedurende het jaar 2016 bepaald dat deze maatregel voor circa 1809 liter aan brandstof heeft bespaard. Omgerekend is dit een CO2 reductie van 5,8 ton CO2.

CO2 reductie op de projecten
Eind december 2015 hebben machinisten van Tebezo aan de cursus Het Nieuwe Draaien deelgenomen. Deze cursus is door SOMA specifiek aangepast voor de machinisten van Tebezo. Het brandstofverbruik zou door deze cursus moeten afnemen, omdat de machinisten de machines efficiënter zouden draaien. Tebezo heeft bij een van de kranen vanaf januari 2014 tot en met december 2016 het brandstofverbruik, de CO2 uitstoot en de urenstanden gemonitord. Het is echter moeilijk om een trend waar te nemen in het brandstofverbruik en daarmee ook de CO2 uitstoot, omdat dit sterk afhankelijk is van het type project. Bij de kraan die Tebezo heeft gemonitord valt over de periode van januari 2014 tot december 2016 het volgende te concluderen:
  • Er is een lichte stijging te zien in de draaiuren per maand. De kraan staat dus meer aan.
  • Er is lichte daling waar te nemen in het aantal operationele uren (het aantal uren dat de kraan daadwerkelijk in beweging is) dus de kraan wordt in de tijd dat hij draait minder efficiënt verbruikt.
  • Het brandstofverbruik per draaiuur is vrijwel gelijk gebleven, maar toch iets afgenomen. Dit lijkt positief, maar dit kan ook zo komen doordat de kraan procentueel gezien meer stationair heeft gedraaid.
  • De CO2 uitstoot per draaiuur is gedaald van ca. 30 kg/uur naar ca. 27 kg/uur. Dit lijkt positief, maar dit kan ook zo komen doordat de kraan procentueel gezien meer stationair heeft gedraaid.
Er zijn genoeg gegevens van de betreffende kraan beschikbaar en deze gegevens blijft Tebezo de komende periode gewoon verzamelen. Echter is het moeilijk om er harde conclusies aan te koppelen, omdat de kraan bijna elke dag ander werk krijgt te doen. Echter is het goed om te zien dat de CO2 uitstoot in afgelopen 3 jaren met circa 10% is gedaald. Deze gegevens zullen in 2017 met de kraanmachinisten worden gedeeld om ze te blijven motiveren de kranen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
CO2 reductie onderweg
Het brandstofverbruik van alle auto’s bij Tebezo wordt sinds januari 2015 steeds beter geregistreerd en bijgehouden. Wij merken dat onze bestuurders hierbij graag helpen. Nu de gegevens van het jaar 2016 compleet zijn, zijn wij in staat om de jaren 2015 en 2016 te vergelijken om vervolgens andere en betere maatregelen te bedenken om het CO2 bewustzijn verder te vergroten. Daarnaast is in 2016 en wordt medio 2017 een deel van het wagenpark vernieuwd door meer zuinigere busjes met een lagere uitstoot van CO2.
In 2015 zijn er voor Tebezo-activiteiten circa 1,23 miljoen kilometers verreden. In 2016 bedroeg dit circa 1,5 miljoen kilometer. Terwijl de jaarlijkse omzet ongeveer gelijk is gebleven is de CO2-uitstoot per verreden kilometer van 27,9kg per 100km afgenomen tot 26,8kg per 100km.

CO2 reductie op kantoor en werkplaats
Energie voor de kantoren en werkplaats van Tebezo wordt nog steeds 100% duurzaam geleverd middels duurzame elektriciteit en CO2 gecompenseerd gas. Omdat de kantoren en werkplaats slechts een klein aandeel hebben in de CO2 emissie van Tebezo (1%), ligt de focus van de maatregelen op de projecten en het vervoer van mens en materiaal. Echter worden nog steeds kleine, maar verduurzamende maatregelen toegepast zoals het vervangen van TL-verlichting door LED-verlichting.

CO2 reductie in de keten
Sinds 2013 heeft Tebezo als doel om zoveel mogelijk gebruikt hout en staal te hergebruiken. Door hergebruik van zowel hout als staal, wordt de CO2 emissie verminderd bij de houtkap, winning van ijzererts, het transport naar Nederland en de verwerking van materialen.

Met de ervaring van de jaren 2013 t/m 2015 heeft Tebezo voor 2016 en 2017 een nieuwe doelstelling gemaakt. Om deze doelstelling te halen zal Tebezo gedurende deze jaren 200 ton CO2 moeten besparen door hergebruik van hout en 1000 ton CO2 reduceren door hergebruik van staal.

In 2016 heeft Tebezo bij 5 projecten van haar opdrachtgever toestemming gekregen om gebruikt hout toe te passen. Echter waren dit geen grote projecten. Met een totaal van 88m³ hout heeft Tebezo 13,6 ton CO2 gereduceerd.
Op het gebied van staal heeft Tebezo van 7 opdrachtgevers akkoord gekregen voor het toepassen van gebruikte staalprofielen. Totaal bedroeg dit ongeveer 72 ton staal, waarmee circa 284,1 ton CO2 is gereduceerd.

Het totaal van 297,7 ton CO2 reductie is minder dan het doel dat wij ons hebben gesteld in 2015, maar Tebezo is wel erg trots op het resultaat en deze besparing omdat deze besparing toch ongeveer 27% (298/1114) van de totale directe emissie van Tebezo bedraagt. Het is gebleken dat sommige opdrachtgevers het hergebruik van hout/staal nog niet altijd zien zitten. Dit komt mede door de onervarenheid op het gebied van hergebruik. Tebezo blijft hierover in contact gaan met zoveel mogelijk opdrachtgevers.

Wat gaat Tebezo de komende periode doen?
Tebezo is sinds maart 2017 weer voor 3 jaar gecertificeerd met niveau 4 op de prestatieladder. In deze komende periode zal Tebezo de focus steeds meer proberen te verleggen naar de projecten en het vervoer daarnaartoe. Tebezo heeft de afgelopen jaren veel tijd en aandacht gestoken in een efficiënter en gedetailleerder manier van informatie verzamelen, verwerken en publiceren. Dit zal er de komende jaren toe leiden dat deze informatie beter vergeleken kan worden met de voorgaande jaren en dat er gerichter maatregelen kunnen getroffen.

Daartoe worden diverse werkoverleggen en toolboxen gebruikt om onder de aandacht te brengen wat alle medewerkers individueel kunnen bijdragen. Alle ideeën die daaruit voortvloeien worden bijgehouden en deze kunnen vroeg of laat omgezet worden naar acties. Een onderzoek naar synthetische brandstof is hier een voorbeeld van.